شرکای تجاری

ایران خودرو دیزل

dizel
تفاهم نامه

ایران خودرو (ip-co)

dizel
تفاهم نامه

پیشرودیزل آسیا

تفاهم نامه

شادموتور افغانستان

dizel
همکار تجاری