اعضای هیات مدیره

حمیدرضا شاد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مجتبی احمدی

نائب رئیس هیات مدیره

جمیله حمدخدا

عضو هیات مدیره